Thursday, October 19, 2017

Spanish government will meet on Saturday to trigger article 155, withdrawing Catalonia's right to self-governance

Statement in Catalan and Spanish of Solidarity with struggle in Catalonia
"L'organització Yr Aflonyddwch Mawr de Gal•les afirma que la lluita catalana és bàsicament una lluita per la democràcia contra un Estat espanyol burgès corrupte, que ha pres una forma nacional a Catalunya.

No obstant això, el lideratge nacionalista català busca subordinar a Catalunya a una Brussel•les corrupta i a la Unió Europea, no és l'alliberament nacional, sinó un simple reajustament entre els burgesos nacionals de l'Estat espanyol i d'Europa.

L'Esquerra Revolucionària de Catalunya s´ha d'oposar tant al corrupte Estat espanyol com a la corrupta Unió Europa, l'OTAN i elevar a la classe obrera al lideratge polític de la lluita nacional per la democràcia a Catalunya. La classe obrera ha de guanyar la direcció de l'alliberament nacional.
Suport a la declaració unilateral d'independència de Catalunya.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


La organización Yr Aflonyddwch Mawr de Gales afirma que la lucha catalana es básicamente una lucha por la democracia contra un Estado español burgués corrupto, que ha tomado una forma nacional en Cataluña.

Sin embargo, el liderazgo nacionalista catalán busca subordinar a Cataluña a una Bruselas corrupta y a la Unión Europea, no es la liberación nacional, sino un simple reajuste entre los burgueses nacionales del Estado español y de Europa.

La Izquierda Revolucionaria de Cataluña debe oponerse tanto al corrupto Estado español como a la corrupta Unión Europa, la OTAN y elevar a la clase obrera al liderazgo político de la lucha nacional por la democracia en Cataluña. La clase obrera debe ganar la dirección de la liberación nacional.
Apoyo a la declaración unilateral de independencia de Catalunya.

Socialism and Independence

Yr Aflonyddwch Mawr in Wales says the Catalan struggle is basically a struggle for democracy against a corrupt bourgeois Spanish State which has taken a national form in Catalonia.

However the bourgeois nationalist Catalan leadership seeks to subordinate Catalonia to a corrupt Brussels and the European Union - this is  not national liberation but a readjustment among the national bourgeois in the Spanish State and Europe.

The Revolutionary Left in Catalonia should oppose both the corrupt Spanish State and the corrupt European Union and NATO and elevate the working class to political leadership of the national struggle for democracy in Catalonia - the working class should win the direction of national liberation.

Support a unilateral declaration of independence

SEE ASLO _https://democracyandclasstruggle.blogspot.co.uk/2017/09/the-national-question-once-again.html


No comments: